REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dzieciakowo-butik.pl

Sprzedającym jest PHU Janusz Warzocha dostępne pod adresem Zabrze 41-800 ul. Średnia 3 , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 969 148 40 27 Regon: 368072684 zwany także zamiennie

„Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu 505 365 298 koszt połączenia za minutę według stawek operatora.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@dzieciakowo-butik.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dzieciakowo-butik.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dzieciakowo-butik.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Oraz zapoznanie się z Regulaminem wybranego przez Kupującego przewoźnika i jego akceptację. 

3. Sklep internetowy www.dzieciakowo-butik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.dzieciakowo-butik.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.dzieciakowo-butik.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Do każdego zamówienia dołączony zostanie paragon lub faktura imienna (rachunek) która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza Akceptacja Regulaminu uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji założenia konta przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

11. Dokument sprzedaży Kupujący może otrzymać w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w załączniku w wysyłanej na e-mail wiadomości. Do każdego zamówienia jest dołączana papierowa wersja dokumentu sprzedaży.

• W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie dołączony do zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy InPost, DPD oraz Poczty Polskiej. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym DZIECIAKOWO.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce , która znajduje się w stopce strony „Koszty dostawy”.

5. Na przelew oczekujemy do 2 dni roboczych, chyba że strony ustalą indywidualnie inny termin.

6. Kupujący ponosi wszystkie opłaty związane z wysłaniem przesyłki takie jak magazynowanie przesyłki, kolejna próba doręczenia.

7. Sprzedający może domagać się poniesienia wszystkich kosztów związane z nieodebraniem przesyłki przez Kupującego.

8. W przypadku nieodebrania przesyłki Kupujący ma możliwość odebrania przesyłki w sklepie stacjonarnym po pokryciu kosztów związanych z powrotem przesyłki, w terminie 7 dni od dnia powrotu przesyłki do Sprzedającego. Istnieje możliwość ponownego wysłania przesyłki po wcześniejszym pokryciu kosztów przesyłki zwrotnej oraz kolejnego nadania.

9. Produkty oznaczone "Produkt z wydłużonym czasem wysyłki 2-6 dni roboczych." oznacza, że wysyłka produktów może być przedłużona od 2-6 dni w zależności od dostępności produktu u producenta. 

10. Jeżeli w zamówieniu pojawia się produkty z różnym czasem wysyłki, wówczas zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całości zamówienia. Chyba, że strony ustalą inną inną wersję. 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy24” , "Conotoxia Pay" lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Na przelew oczekujemy do 2 dni roboczych. Po tym czasie sprzedawca może anulować zamówienie o czym kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Zwroty - odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania przez Kupującego towaru (14 dni kalendarzowych) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie uszkodzonym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku zwrotu należy wypełnić specjalny formularz dostępny tutaj (link). Formularz można uzupełnić elektronicznie i wysłać na adres e-mail biuro@dzieciakowo-butik.pl albo wydrukować, uzupełnić i odesłać razem z zwracanym towarem.

5. Kupujący przed dokonaniem zwrotu powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego droga telefoniczną albo e-mail na adres biuro@dzieciakowo-butik.pl

6. Koszt odesłania towaru do sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący.

7. Kupującemu odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Jeżeli Kupujący dokonał częściowego Zwrotu towaru wówczas koszty przesyłki nie będą zwracane.

8. Jeśli przesyłka została wysłana na nasz koszt tzn. gratis, w prezencie, bądź innej promocji określonej minimalnym pułapem który należy spełnić, aby była darmowa, a zamówienie zostanie częściowo zwrócone przez Kupującego, wówczas Sprzedawca od zwracanej kwoty ma prawo potracić Koszt wysyłki ze zwracanej kwoty do zwrotu , zgodnie z cennikiem i wyborem opcji dostawy.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował  konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12  ust. 1 pkt 9

9. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem, oraz paczek niewłaściwie zabezpieczonych podczas transportu. Takie paczki wracają na koszt Kupującego.

10. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji 'Szybkie Zwroty' za pośrednictwem firmy InPost, z kwoty przysługującego Klientowi zwrotu za zwrócony towar zostanie potrącona opłata w wysokości 13,90 zł tytułem kosztów obsługi zwrotu

11. Zwrot należy wysłać na adres. Dzieciakowo ul. Średnia 3/29 Zabrze 41-800 tel. 505 365 298

§ 7 Procedura reklamacji

1. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem Zabrze 41-800 ul. Średnia 3

2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

4.Jeżeli reklamacja została uznana przez Sprzedawcę wówczas Kupującemu należy się także zwrot kosztu przesyłki który poniósł odsyłając towar.

5. Reklamację należy odesłać na podany adres na stronie, wraz z towarem reklamowanym oraz z formularzem reklamacji dostępnego tu (link)

§ 8 Program lojalnościowy

§ 1. Używane terminy

1. Klientów Programu Lojalnościowego Dzieciakowo klient, który zarejestrował się na stronie www.dzieciakowo-butik.pl

2. Punkty jednostki rozliczeniowe przyznawane Klientowi Programu Lojalnościowego Dzieciakowo za każdorazowe zakupy na stronie www.dzieciakowo-butik.pl które wymieniane są na wirtualne złotówki

3. Wirtualne złotówki- są to złotówki które obniżają kwotę zamówienia na stronie www.dzieciakowo-butik.pl 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Klienci Programu Lojalnościowego Dzieciakowo otrzymują punkty w zamian za dokonywanie zakupów na stronie www.dzieciakowo-butik.pl. Otrzymane punkty zostają automatycznie wymieniane na kolejne zakupy, na wirtualne złotówki po odebraniu i zaakceptowaniu zamówienia.

2. Punkty nie są doliczane przy zamówieniach z zakładki „STREFA OKAZJI”.

3. Program obowiązuje od dnia 18.01.2017

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Programu Lojalnościowego Dzieciakowo wszelkie tego typu informacje będą umieszczane na stronie www.dzieciakowo-butik.pl

§ 3. Zasady uczestnictwa w programie

I Przystąpienie do programu

1. Do programu można przystąpić każdy, rejestrując się jako Klient sklepu internetowego www.dzieciakowo-butik.pl

2. Punkty zaczynają być naliczane tuż po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

3. Klient Programu Lojalnościowego przystępuję do Programu po akceptacji regulaminu.

II Gromadzenie i wymiana punktów

1. Punkty naliczane są na podstawie zamówień potwierdzonych przez Klienta oraz Sprzedającego na stronie www.dzieciakowo-butik.pl

2. Ilość naliczanych punktów jest zależna od wartości brutto dokonanych zakupów.

3. Punkty, które zbiera Klient Programu Lojalnościowego Dzieciakowo, gromadzone są w komputerowej bazie danych.

4. Za każde wydane 20 zł Klient Programu Lojalnościowego Dzieciakowo otrzymuje 1 punkt o wartości 1zł:

Przykład:

Jeśli zbierzesz 100 punktów, 100 punktów możesz wymienić na wirtualne złotówki tj 100 zł obniżając swój rachunek o daną kwotę przy kolejnym zamówieniu na stronie www.dzieciakowo-butik.pl

5.Punktów nie można wymieniać na gotówkę.

6. Punkty mogą obniżyć kolejne zamówienie o daną/ zgromadzą wartość na koncie przy złożonym zamówieniu na kwotę powyżej 100 zł.

7. Zgromadzoną liczbę punków można sprawdzić na swoim koncie Klienta.

8. Chcąc doliczyć kolejne punkty na swoje Konto Klienta należy zalogować się na swój profil, i poprzez niego złożyć zamówienie.

9. Minimalna kwota zamówienia, poprzez które można zrealizować zgromadzone punkty to 100 zł.

10. Jeśli towar zamówiony poprzez program lojalnościowy będzie zwracany, konto Klienta Programu Lojalnościowego również zostanie pomniejszone o punkty które zostały dodane do Konta przy zamówieniu towarze.

11. Przy wykorzystaniu innych kodów rabatowych punkty nie są przypisywane do konta Uczestnika Programu Lojalnościowego.

12. Zgromadzone punkty są ważne przez 90 dni od dnia przyznania punktów. 

 

§ 4. Zakończenie programu

1. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego Dzieciakowo, wartość zakupów dokonanych w sklepie internetowym www.dzieciakowo-butik.pl nie będzie przeliczana na punkty.

2. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego Dzieciakowo, zgromadzone wcześniej przez Klientów Programu Lojalnościowego Dzieciakowo punkty przepadają. Klienci o planowanym zakończeniu Programu Lojalnościowego Dzieciakowo zostaną poinformowani co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.dzieciakowo-butik.pl

3. Informacje na temat przedłużenia Programu Lojalnościowego Dzieciakowo, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dzieciakowo-butik.pl 

§ 9 Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Firma- PHU Janusz Warzocha, dalej zwana Dzieciakowo z siedzibą przy ul. Średnia 3 w Zabrzu kod pocztowy: 41-800, tel.: 505-365-298, adres e-mail: biuro@dzieciakowo-butik.pl

2. Celem zbierania danych jest możliwość zrealizowania złożonego zamówienia w sklepie internetowym.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy zamówienia poprzez firmę kurierską. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

2. Oświadczam, że opisy oraz zdjęcia w większości są mojego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez mojej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.

Dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca z Państwem była bezproblemowa, przyjemna a transakcja szybko zrealizowana.

Załoga Dzieciakowo-butik

  • ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło